Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Van risicomanagement naar waardemanagement

Van risicomanagement naar waardemanagement

Organisaties winnen veel met een geïntegreerde benadering van prestatie- en risicomanagement. Kansen en risico’s gaan immers hand in hand. Het optimaliseren van waardemanagement vergt leiderschap, moed en vertrouwen.

Organisaties behandelen prestatie- en risicomanagement vaak als aparte werelden. Kansen en vernieuwingen aan de ene kant, tegenover bedreigingen en onheil aan de andere kant. Maar volgens Marinus de Pooter, zelfstandig gevestigd adviseur en docent, kunnen organisaties veel winnen met een geïntegreerde benadering: waardemanagement als praktische integratie van prestatie- en risicomanagement. “Je ziet dat de traditionele, instrumentele benadering van risicomanagement vaak onvoldoende wordt gedragen binnen de organisatie. Een eenzijdige benadering, gericht op het zoveel mogelijk mitigeren van risico’s, leidt ertoe dat managers niet in de rij staan voor advies bij de afdeling Risicomanagement.”

Voortdurend afwegen

Kansen en risico’s gaan hand in hand. Dat vraagt dat lijnmanagers voortdurend afwegingen maken ten aanzien van waardecreatie en –behoud. De Pooter: “Een nieuwe klant kan zich ontwikkelen tot een fan of tot een drama. Een investering kan zeer lucratief blijken of leiden tot onbenutte capaciteit. Zorgvuldigheid en snelheid gaan zelden samen. Hetzelfde geldt voor hoge kwaliteit en lage prijs. Wie binnen je organisatie laat je al die afwegingen maken? En op basis van welke kernwaarden wil je dat zij die keuzes maken?”

Denken vanuit stakeholders

Iedere organisatie heeft te maken met meerdere stakeholders die uiteenlopende eisen, wensen en verwachtingen hebben. Waardemanagement begint met het inventariseren van de relevante stakeholders, of het nu voor de hele organisatie is, of voor een bepaalde vestiging, afdeling of project. De context en cultuur van de organisatie zijn bepalend voor deze keuze. De organisatieleiding moet steeds afwegen welke belangen van welke stakeholders voorrang krijgen.

Bedrijfsprocessen centraal

Het hart van elke organisatie ligt bij de primaire processen: daar creëer en behoud je de waarde voor stakeholders. Daarnaast zijn er ook diverse aansturende en ondersteunende processen. In de dagelijkse activiteiten moeten de kansen worden benut en de risico’s beheerst. “Om dat te realiseren gaan stafdiensten aan de slag met allerlei regels en procedures”, aldus Marinus. “Bij gebrek aan coördinatie en duidelijke prioritering bezwijken de lijnmanagers dan al snel onder de regeldruk. Waardemanagement daarentegen gaat ervan uit dat het interne beheerssysteem vooral dienstbaar moet zijn aan de waardestroom van de organisatie.”

Mooie voornemens of strategierealisatie

Bij waardemanagement richt de organisatieleiding zich op de voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering. Op een gestructureerde manier, door de verbeteringen steeds onderdeel te maken van de reguliere managementagenda. Door het effectief optimaliseren van de interne organisatie voorkomen we dat de gekozen strategie niet verder komt dan mooie voornemens. Vandaar het belang om de kwetsbare plekken in de interne beheersing inzichtelijk te maken, deze te prioriteren en er concrete verbeterplannen voor op te stellen.

De Pooter: “Het optimaliseren van waardemanagement is voor organisaties geen eenvoudige transitie: het vergt leiderschap, moed en vertrouwen. Maar het resultaat is onomstreden: een evenwichtige organisatie die in staat is om een op gestructureerde en proactieve wijze om te gaan met de onzekere toekomst.”

 

Plan een adviesgesprek in