Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van IBO Qualified Business School (onderdeel van Freia Holding B.V.)

In deze privacyverklaring legt IBO Qualified Business School, gevestigd te (3833 AC) Leusden aan de Heiligenbergerweg 5 met KvK-nummer 30071689 (hierna “IBO Qualified Business School”), uit welke persoonsgegevens IBO Qualified Business School verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

IBO Qualified Business School respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.ibo.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan IBO Qualified Business School worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. IBO Qualified Business School houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van IBO Qualified Business School, of wanneer u anderszins contact heeft met IBO Qualified Business School, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van IBO Qualified Business School, legt IBO Qualified Business School de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

IBO Qualified Business School bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

IBO Qualified Business School gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door IBO Qualified Business School aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van uw diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert IBO Qualified Business School geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, TSM Business School, Geoplan, Horizon Training & Ontwikkeling, Van Harte & Lingsma, IBO Qualified Business School en NIVE Opleidingen

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met IBO Qualified Business School of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van IBO Qualified Business School naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

U hebt de mogelijkheid om de website van IBO Qualified Business School te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met IBO Qualified Business School te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. IBO Qualified Business School kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. IBO Qualified Business School raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

IBO Qualified Business School maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van IBO Qualified Business School, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor IBO Qualified Business School cookies gebruikt, kan gevonden worden op www.ibo.nl/cookiebeleid/.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met IBO Qualified Business School door het sturen van een e-mail naar: info@ibo.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop IBO Qualified Business School omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@ibo.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

IBO Qualified Business School behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Plan een adviesgesprek in