Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de opleidingsbedrijven van Freia Holding b.v. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin één of meerdere van deze opleidingsbedrijven “opdrachtnemer” is/zijn. De opleidingsbedrijven van Freia Holding zijn NIVE Opleidingen, Horizon Training & Ontwikkeling, Geoplan, Freia Trainingen, IBO Qualified Business School, AOG School of Management, Comenius en TSM Business School.

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: degene die een cursus/opleiding /training /intake/symposium/coachingstraject organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.
Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft aangemeld/opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus/opleiding /training/intake/symposium/ coachingstraject en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject is opgegeven.
Overeenkomst: het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door een cursist van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject welke is/wordt georganiseerd door opdrachtnemer.

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor een cursus/opleiding/training dient schriftelijk te geschieden middels het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem verschafte gegevens.
 2. Toelating tot een cursus/opleiding/training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldings-/inschrijvingsformulieren.
 3. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving van een cursist.

Artikel 4: Annulering, opschorting, ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever een particuliere deelnemer is die zich (rechtstreeks of via zijn werkgever) aanmeldt voor een open opleiding of training heeft opdrachtgever het recht om gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen schriftelijk te herroepen. Indien de open opleiding of training is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken vervalt het recht op ontbinding bij aanvang van de opleiding.
 2. Bij annulering door opdrachtgever tot 1 maand voor de eerste trainingsdag/intake van een open opleiding/training met een doorlooptijd van maximaal 2 maanden is 10% van het opleidings-/cursusgeld verschuldigd, met een minimum van € 200,-. Bij annulering binnen 1 maand voor de eerste trainingsdag/intake dienen de opleidings-/cursusgelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
  In geval van annulering van een overeenkomst voor een open opleiding/training met een doorlooptijd langer dan 2 maanden door opdrachtgever dienen de opleidings-/cursusgelden volledig te worden voldaan en bestaat er geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
 3. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de cursus/opleiding/training/symposium, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus/opleiding/training/symposium en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger.
 4. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/opleiding/training/het symposium te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtgever echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende cursus/opleiding/training/het symposium, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus/opleiding/training/het symposium aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
 6. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer terzake de uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtnemer zal de opleidings-/cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de cursus/opleiding/training/intake/het symposium/coachingstraject. Verrekening is niet toegestaan.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
 4. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 250,-.
 5. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid exclusief btw.

Artikel 7: Gedrag, toegang en identificatieplicht

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
 2. Cursisten dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:
  – zolang volledige betaling van het cursusgeld niet volledig is voldaan;
  – zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding;
  – indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
 4. De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/opleiding/het symposium wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus heeft ontzegd. De opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
 5. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of mede-cursisten, tenzij die schade opzettelijk danwel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
 3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
 5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende cursus/opleiding/training/symposium per cursist in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 9: Termijnen voor reclame en aansprakelijkheid

Reclames en aansprakelijkstellingen terzake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat en gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 1 jaar na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 10: Auteursrechten

Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

Opdrachtnemer, haar personeel en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door opdrachtnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Opleidingsbedrijven van Freia Holding b.v.(KvK 02044274): Nive Opleidingen (KvK 01132959), Horizon Training & Ontwikkeling (KvK 58405186), Geoplan/Freia Trainingen (KvK 33242907), IBO Qualified Business School (KvK 30071689), AOG School of Management (KvK 01155027), Comenius (KvK 01155027) en TSM Business School (KvK 06076937) .

Versie: juli 2018

Plan een adviesgesprek in